Check out this job

Netwerk Engineer

Introductie

  • Regio Brabant
  • Vast Contract
  • Salaris indicatie €4.000,-

Organisatie

Onze opdrachtgever is er voor bedrijven die hun ICT doordacht aanpakken. Voor ondernemers die omarmen wat hen verder brengt.En dat al sinds 1988. Destijds hielpen ze bedrijven met de stap van papier naar floppy. Tegenwoordig organiseren ze integrale oplossingen gericht op cloud, voice en infrastructure, waarbij de data uit de cloud komt en medewerkers met talloze devices werken. In een dynamisch vakgebied, houden ze hun koers. Vanuit oprechte interesse vinden ze voor elke opdrachtgever de efficiëntste oplossing. Waarom doen zij dit?

De missie
De missie van onze opdrachtgever is om organisaties beter te laten presteren door innovatieve cloud, voice en infrastructure oplossingen.

De visie
In dit dynamische vak draait het om innovatie. Zij onderscheiden zich in de markt door innovatieve oplossingen, op het gebied van Cloud, Voice en Infrastructure. Ze willen organisaties en hun medewerkers laten excelleren door deze innovatieve oplossingen, met inachtneming van onze kernwaarden integrity, security en availability.

Functie

De Netwerk Engineer legt verantwoording af aan de Directeur van het Datacenter.
De organisatie kenmerkt zich door zeer korte lijnen en een compacte personele bezetting. Er is sprake van een beperkte functiescheiding en van medewerkers wordt verwacht dat zij onderling werkzaamheden van elkaar kunnen overnemen.

De functie behoeft voor de invulling ervan een Hbo werk- en denkniveau aangevuld met relevante certificeringen op de diverse werkgebieden, o.a. CCNP routing and switching of soortgelijk.

De Netwerk Engineer schakelt tussen verschillende typen werkzaamheden hetgeen een breed pallet aan technische vakkennis vereist welke steeds actueel en op peil gehouden dient te worden. Deze vakkennis heeft betrekking op netwerk engineering en netwerkbeheer, besturingssystemen, scripting en programmering, toegangsbeveiliging, monitoring, authenticatie, virtualisatie, opslag- en back up systemen. Tevens is de Engineer bekend met en conformeert hij zich aan de toepasselijke ISO-27001 norm en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

De dienstverlening van onze opdrachtgever heeft als uitgangspunt: beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. De functie Netwerk Engineer is er in de eerste plaats op gericht de primaire processen zo stabiel mogelijk te laten functioneren en de veiligheid van de omgevingen zeker te stellen. Hiertoe dienen de procedures en werkwijzers zoveel mogelijk te worden gestandaardiseerd en geborgd in zowel de documentatie als in de uitvoering. Er is een grote mate van nauwgezetheid en consistentie vereist bij de uitvoering van de procedures in de praktijk. De Netwerk Engineer heeft hierin een voorbeeldfunctie.
De impact van fouten en eventuele (ver)storingen is groot aangezien klanten direct in hun bedrijfsvoering geraakt kunnen worden. De Netwerk Engineer anticipeert hier zoveel mogelijk op en handelt snel en adequaat in het geval zich verstoringen voordoen. Dit vraagt om een uitstekende en parate kennis van zaken gecombineerd met een bovengemiddeld analytisch vermogen om verstoringen snel op urgentie en impact te kunnen schatten, problemen snel te lokaliseren en op te lossen en vervolgens te borgen in de procedures.
Bij de indeling van de werkzaamheden heeft de Netwerk Engineer te maken met enerzijds vastgestelde deadlines en vaste taken vanuit de procedures/ werkwijzers. Anderzijds dient hij paraat te zijn bij verstoringen en incidenten, al dan niet met een hoog risico. Dit vereist dat de Netwerk Engineer kan omschakelen tussen geplande en ongeplande zaken, snel maar overwogen keuzes kan maken tussen wisselende prioriteiten en een helicopterview behoudt.

De werkzaamheden worden normaal gesproken tijdens kantooruren uitgevoerd, echter werkzaamheden die typisch een hoog risico hebben voor de klant(omgevingen) worden veelal ’s avonds of ’s nachts uitgevoerd. Ook is de Netwerk Engineer buiten kantooruren beschikbaar voor calamiteiten. Dit vraagt om een bepaalde flexibiliteit in de werk-privé balans en een bereidheid daartoe.
Vanwege de technische expertise waarover de Netwerk Engineer beschikt, zijn klanten en collega’s afhankelijk van de juistheid en volledigheid van de informatie. Bij zijn communicatie en kennisoverdracht dient de Netwerk Engineer zich te kunnen inleven in de behoefte en het kennisniveau van de ontvanger en de informatie in begrijpelijke taal over te brengen.

Functie-eisen

Verantwoordelijkheden
De verantwoordelijkheden van de Netwerk Engineer zijn verdeeld over meerdere aandachtsgebieden waartussen voortdurend geschakeld wordt en welke worden ingepland en ingevuld, in overleg met de directeur. Tot de primaire verantwoordelijkheden van de Netwerk Engineer behoren:

Netwerk infrastructuur
– Ontwerpen, bouwen, beheren, vernieuwen en verbeteren van de netwerk infrastructuur;
– De algemene documentatie van de netwerk infrastructuur;
– Opstellen en aanpassen van procedures en werkwijzers;
– Uitvoeren en vastleggen periodieke controles, het consequent bijhouden van logboeken van processen en incidenten zoals vastgelegd in de diverse procedures;
– Anticiperen op en in geval van storingen en incidenten, het inschatten van de impact en urgentie, het opvolgen en afhandelen ervan.

Kantoor automatisering
– Ontwerpen, bouwen, beheren, vernieuwen en verbeteren van de kantoor automatisering;
– De algemene documentatie van de kantoor automatisering;
– Opstellen en aanpassen van procedures en werkwijzers;
– Uitvoeren en vastleggen periodieke controles, het consequent bijhouden van logboeken van processen en incidenten zoals vastgelegd in de diverse procedures;
– Anticiperen op en in geval van storingen en incidenten, het inschatten van de impact en urgentie, het opvolgen en afhandelen ervan.

Netwerk- en internetdiensten
– Het leveren van netwerk- en/of internetdiensten conform de bestaande procedures;
– Communiceert hierover op adequate wijze met de klant en/of leverancier;
– Zorgt voor steeds geactualiseerde informatie en documentatie.

Informatievoorziening en -overdracht
– Draagt zorg voor een goede informatievoorziening richting de klant en collega’s bij onderhoud en verstoringen, houdt hen op de hoogte van de status;
– Communiceert in begrijpelijke taal, stemt de boodschap af op de ontvanger;
– Borgt de informatievoorziening in de procedures;
– Pleegt regelmatig overleg met de directeur, meldt dreigende escalaties of grotere consequenties/ risico’s tijdig;
– Draagt – gevraagd en ongevraagd – verbeterpunten aan;
– neemt deel aan projecten waarbij zijn specialistische kennis en overkoepelende blik een meerwaarde vormen;
– Fungeert als technisch adviseur voor klanten en collega’s en voorziet hen van informatie en hulp bij complexere technische vraagstukken, verstoringen en incidenten.

Informatiebeveiliging
– Het opstellen, implementeren en naleven van de richtlijnen en procedures (binnen het eigen vakgebied);
– Draagt – gevraagd en ongevraagd – verbeterpunten aan;
– Medewerking verlenen aan ISO27001 audits, zowel intern als extern.

Competenties

Analytisch vermogen
Het vermogen relevante informatie voor de vraagstelling te verzamelen, de essentie en samenhang daarin te ontdekken, oorzaken en gevolgen benoemen en op basis daarvan tot afgewogen en verantwoorde oordelen, oplossingen en alternatieven te komen.
• Zoekt zoveel mogelijk relevante informatie en gebruikt deze correct;
• Heeft oog voor de specifieke aard en complexiteit van de vraag- of probleemstelling;
• Komt met meerdere antwoorden en oplossingsalternatieven;
• Houdt rekening met haalbaarheid en praktische uitvoerbaarheid;
• Kan de juiste essentiële details uit een complexe hoeveelheid informatie halen;
• Kan (langdurig) omgaan met veel en gedetailleerde informatie;
• Herkent vlot tegenstrijdigheden.

Kwaliteitsgerichtheid
Het hanteren van hoge kwaliteitsnormen en streven naar voortdurende verbeteringen en borging van kwaliteit.
• Levert kwalitatief goed werk;
• Toont gedrag dat een voorbeeld is van een hoge kwaliteit;
• Stelt verbeteringen voor;
• Werkt zorgvuldig;
• Gebruikt klachten om zaken zo te veranderen dat de klacht zich niet herhaalt;
• Stimuleert collega’s rekening te houden met kwaliteit;
• Durft intuïtief en ad hoc te beslissen als de situatie dit verlangt maar blijft standvastig om de kwaliteitseisen te borgen.

Leervermogen
Het vermogen om nieuwe informatie vlot en gemakkelijk opnemen en in de praktijk brengen. Minder snelle opname gebiedt tot volharding; doorzettingsvermogen en volhardend eraan te werken.
• Geeft niet snel op;
• Is gemotiveerd bij het leren;
• Is leergierig;
• Leest veel over het vakgebied en /of informatie om zich te verbeteren;
• Gebruikt opgedane kennis in de praktijk;
• Onderkent eigen tekortkomingen (ook fouten) en doet pogingen om deze te voorkomen;
• Krijgt graag feedback op het eigen handelen teneinde dit te kunnen verbeteren.

Probleemanalyse
Het vermogen om problemen/kansen te signaleren, belangrijke informatie te herkennen, het leggen van verbanden en mogelijke oorzaken van problemen zien.
• Bekijkt een zich voordoend probleem/kans vanuit meerdere invalshoeken
• Legt verbanden tussen ogenschijnlijk los van elkaar staande problemen. Doorgronden van het probleem in alle complexiteit en kan het (her)definiëren in voor de klant begrijpelijke taal en adviseert klant over oplossingen
• Stelt zich niet tevreden met onvolledige informatie, blijft doorvragen, totdat voldoende gegevens voorhanden zijn
Helikoptervisie
In staat zijn om zaken te overzien, overzicht te houden maar ook in te zoomen op het moment dat dit nodig is.
• In staat zijn om op afstand naar zaken, feiten en cijfers te kijken.
• Het geheel in grote lijnen te kunnen blijven overzien maar toch ook oog hebben voor relevante details. Hierbij is het van belang niet te verzanden in details maar het overzicht te behouden.
• Afstand kunnen nemen van de waan van de dag en de waargenomen zaken in een bepaalde context kunnen plaatsen.

Aanbod

Een leuke en dynamische werkomgeving met veel verantwoordelijkheid maar ook veel vrijheid.
Goed markt conform salaris afhankelijk van kennis en ervaring.
Leaseauto, telefoon en laptop. Verder bieden ze 25 vakantiedagen, een ziektekosten en pensioenregeling en een prestatie- en resultaatgericht bonusplan.

Inlichtingen

Raymond Steenvoorden
020 820 3018

Sollicitatie

Raymond Steenvoorden
020 820 3018

Solliciteer op deze functie

Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Raymond Steenvoorden via 020 820 3018

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX (max 20 MB)
GIF, PNG, JPEG (max 20 MB)

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

CAPTCHA code