Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden DC Squad B.V., handelt onder de naam van DC People
uitgave mei 2018

DC People
Boeing Avenue 254
1119PZ, Schiphol-Rijk
info@dc-people.nl
+31 20 820 30 18

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen

Artikel 1 Definities
1.1 Opdrachtnemer: de besloten vennootschap DC Squad B.V., handelt onder de naam DC People, de gebruiker van de algemene voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Opdrachtnemer voorziet van (een) Professional(s) en/of zich bedient van werving en selectie door Opdrachtgever.

1.3 Opdracht: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst op grond waarvan Opdrachtnemer de Opdrachtgever behulpzaam is bij het zoeken van (een) kandida(a)t(en), in het kader van detachering en/of werving en selectie.

1.4 Detacheringovereenkomst: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst van de Opdracht op grond waarvan de Professional door tussenkomst van Opdrachtnemer bij de Opdrachtgever te werk wordt gesteld.

1.5 Werving en Selectie: het behulpzaam zijn van de Opdrachtgever bij het zoeken naar (een) Kandida(a)t(en), waarbij totstandkoming van een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante (rechtstreekse) arbeidsverhouding tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat wordt beoogd.

1.6 Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Opdrachtnemer bij de Opdrachtgever wordt gepresenteerd in het kader van detachering en/of werving en selectie.

1.7 Professional: de Kandidaat die door Opdrachtnemer bij de Opdrachtgever te werk wordt gesteld om voor de Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.

1.8 Personeel: personen die werkzaam zijn voor of bij Opdrachtnemer, al dan niet in dienstbetrekking.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, Opdrachtbevestigingen, Opdrachten, overeenkomsten, Detacheringovereenkomsten en facturen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle nieuwe/opvolgende overeenkomsten, Detacheringovereenkomsten of Opdrachten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever en/of derden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts mogelijk, indien dit schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is overeengekomen.

2.5 De in het vorige lid bedoelde afwijking geldt slechts voor de overeenkomst, Detacheringovereenkomst of Opdracht waarop zij betrekking heeft. Voor elke nieuwe/opvolgende overeenkomst, Detacheringovereenkomst of Opdracht dienen afwijkingen van deze algemene voorwaarden opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.

2.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en treden Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

Aanbiedingen / offertes / uitlatingen / prijzen
2.8 Alle aanbiedingen, offertes, uitlatingen en prijzen van Opdrachtnemer, waar ook gepubliceerd en hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 Betaling
3.1 Voor facturen geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd op haar eerste verzoek zekerheid van betaling te verlangen van de Opdrachtgever c.q. een voorschot te verlangen en/of tussentijdse

betalingen, een en ander te bepalen door Opdrachtnemer, bij gebreke waarvan

Opdrachtnemer niet gehouden is aan de uitvoering van de overeenkomst, Detacheringovereenkomst en/of Opdracht door te gaan, zonder dat zij daarmee op enigerlei wijze toerekenbaar tekort schiet.

3.3 Indien een factuur van Opdrachtnemer niet binnen veertien (14) dagen na factuurdatum is betaald, is de Opdrachtgever vanaf dat moment zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van één procent (1%) per kalendermaand, tenzij de wettelijke bedrijfsrente in de zin van artikel 6:119a BW hoger is in welk geval deze rente geldt, waarbij een deel van de maand tot een volle maand wordt gerekend. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij overschrijding van de betalingstermijn haar verplichtingen uit de overeenkomst, Detacheringovereenkomst of Opdracht op te schorten.

3.4 Alle kosten van (buiten)gerechtelijke invorderingsmaatregelen zijn voor rekening van Opdrachtgever en bedragen tenminste vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag, met een minimum van honderdvijftig euro (€ 150).

3.5 Uitsluitend betalingen aan Opdrachtnemer werken bevrijdend. Betalingen en/of het verstrekken van voorschotten aan de Professional en/of Kandidaat gelden niet als bevrijdende betalingen.

3.6 De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

3.7 Eventuele op- en/of aanmerkingen op de factuur dienen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum schriftelijk bij Opdrachtnemer te zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening rust bij de Opdrachtgever. Na het verstrijken van deze termijn, vervalt het recht van Opdrachtgever daartoe. Het maken van eventuele op- en/of aanmerkingen laat de betalingsverplichting onverlet.

3.8 Ten aanzien van de betalingsverplichtingen als bedoeld in dit artikel kan de Opdrachtgever zich niet op enige korting, verrekening of opschorting beroepen.

Artikel 4 Persoonsgegevens / ontoelaatbare discriminatie
4.1 Opdrachtgever behandelt alle persoonlijke gegevens van een Kandidaat en/of een Professional vertrouwelijk en handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

4.2 Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofde onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, leeftijd, geslacht of ras, worden niet- functie-relevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen in het kader van detachering en/of werving en selectie niet door Opdrachtgever gesteld en evenmin door de Opdrachtnemer worden meegenomen

Artikel 5 Verjaring
5.1 Alle rechtsvorderingen van Opdrachtgever uit hoofde van een aan deze algemene voorwaarden onderworpen overeenkomst, Detacheringovereenkomst of Opdracht verjaren na verloop van één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag dat de betreffende overeenkomst is geëindigd.

Artikel 6 Geheimhouding
6.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer staan er voor in dat alle vóór en na het aangaan van de overeenkomst, Detacheringovereenkomst of Opdracht ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim blijft, tenzij de wet vereist dat deze informatie wordt prijsgegeven.

6.2 De in lid 1 genoemde verplichting geldt ook voor én ten aanzien van de Professionals en kandidaten van de Opdrachtnemer.

6.3 De Professional conformeert zich aan de beveiliging- en geheimhoudingsregels en de gedragscode van de Opdrachtgever, alsmede mogelijke andere documenten in dit kader mits deze regels tijdig aan de Opdrachtnemer en de Professional ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 7 Verzekering Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever dient een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering te hebben óf voor aanvang van de overeenkomst, Detacheringovereenkomst of Opdracht af te sluiten, ter dekking van alle mogelijke aanspraken die jegens Opdrachtgever kunnen ontstaan als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, Detacheringovereenkomst of Opdracht.

Artikel 8 Overmacht
8.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst, Detacheringovereenkomst of Opdracht door Opdrachtnemer tijdelijk of blijvend verhindert en welke tekortkomingen in de nakoming niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, daar zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen en waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, is begrepen: staking van het personeel van Opdrachtnemer, transportstakingen, ernstige files en/of vertragingen in het verkeer, storingen in het computernetwerk van Opdrachtnemer, ongevallen, ontploffingen, brand, terroristische aanslagen en meer dan gemiddeld ziekteverzuim bij het personeel van Opdrachtnemer.

8.2 In het geval van overmacht van Opdrachtnemer worden haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, Detacheringovereenkomst en/of Opdracht opgeschort, zolang de overmacht-toestand voortduurt.

8.3 In geval van overmacht heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst, Detacheringovereenkomst en/of Opdracht alsnog binnen een redelijke termijn uit te voeren ofwel – indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is – deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Opdrachtgever dient in dat geval de door haar aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan Opdrachtnemer te betalen. Opdrachtnemer is in geen geval gehouden tot enige schadevergoeding.

Artikel 9 Overige
9.1 Opdrachtgever mag de uit de overeenkomst, Detacheringovereenkomst en/of Opdracht voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel, noch gedeeltelijk aan een derde of derden overdragen.

Artikel 10 Toepasselijk recht / geschillen
10.1 Op elke overeenkomst, Detacheringovereenkomst en/of Opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever uit hoofde van overeenkomst, Detacheringovereenkomst en/of Opdracht, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam of, indien Opdrachtnemer dat verkiest, enige andere daartoe de bevoegde rechter.

Hoofdstuk 2, Detachering

De in dit hoofdstuk “Detachering” vermelde bepalingen zijn, naast de “Algemene Bepalingen”, van toepassing op de detacheringdiensten van Opdrachtnemer.

Artikel 11 Dienstverlening / selectie / buitenland / eigendom
11.1 Opdrachtnemer ondersteunt Opdrachtgever door het te werk stellen en inzetten van één (1) of meerdere Professionals bij de uitvoering van de in de Detacheringovereenkomst omschreven werkzaamheden. De periode gedurende welke de Professional wordt ingezet, dan wel de duur van de werkzaamheden, wordt aangegeven in de Detacheringovereenkomst.

11.2 Opdrachtnemer heeft de verplichting zich in te spannen zodat de Professional als bedoeld in lid 1 beschikt over de deskundigheid en het vakmanschap die in gebruikelijke omstandigheden door Opdrachtgever voor de uitvoering van de werkzaamheden mogen worden verwacht.

11.3 Opdrachtnemer selecteert de Professional op basis van aan Opdrachtnemer bekende informatie over de Professional en de criteria van Opdrachtgever. Opdrachtnemer neemt daarbij de zorg van goede Opdrachtnemersrol in acht.

11.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een Professional, tenzij de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.

11.5 Opdrachtnemer is niet gehouden tot enige vergoeding van schade indien:

de contacten tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer voorafgaand aan een mogelijke Detacheringovereenkomst, om welke reden dan ook niet leiden tot daadwerkelijke tewerkstelling;
Opdrachtnemer, een aanvraag van de Opdrachtgever om een Professional te werk te stellen, niet in behandeling neemt; Opdrachtnemer, om welke reden dan ook, een Professional niet of niet langer conform de Detacheringovereenkomst te werk kan stellen.

11.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Professional buiten Nederland te werk te stellen zonder daarin uitdrukkelijk Opdrachtnemer te kennen en zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor te hebben verkregen. Voor het verkrijgen van toestemming dient aan Opdrachtnemer in elk geval opgave te worden gedaan van het land, plaats, de aard van de werkzaamheden en de geschatte duur van het verblijf in het buitenland.

11.7 Alle documenten door Opdrachtgever verstrekt aan de Professional in het kader van de werkzaamheden, zijn en blijven volledig eigendom van Opdrachtgever.

Artikel 12 Goed Opdrachtgeverschap
12.1 De Opdrachtgever gedraagt zich ten aanzien van de Professional bij uitoefening van het toezicht of de leiding die zij mede uitoefent (indien van toepassing), alsmede met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe zij ten opzichte van haar eigen werknemers gehouden is.

12.2 De Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer verplicht zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te geven aan de Professional dat de Professional tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

12.3 Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de Detacheringovereenkomst te verlenen en de Professional al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in dat een deugdelijke werkruimte ter beschikking wordt gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de Opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de Professional(s), alsmede dat inzage wordt verleend in alle documenten en gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. Ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden verschaft de Opdrachtgever de Professional tevens toegang tot haar terreinen en gebouwen.

12.4 De Opdrachtgever mag de Professional niet zelf te werk stellen bij een derden, tenzij in de Detacheringovereenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. In dit verband wordt met ‘derden’ ook een (rechts)persoon bedoeld met wie de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, dan wel met wie Opdrachtgever gelieerd is.

Artikel 13 Beëindiging Detacheringovereenkomst
13.1 De Detacheringovereenkomst kan door Opdrachtnemer en Opdrachtgever tussentijds worden beëindigd door middel van opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de Detacheringovereenkomst. Afrekening vindt plaats op basis van de gewerkte uren en de gemaakte on- en reiskosten tot de dag waartegen is opgezegd.

13.2 In het geval dat de Opdrachtgever de Detacheringovereenkomst na het aangaan van de

Detacheringovereenkomst doch vóór de feitelijke tewerkstelling van de Professional opzegt, heeft Opdrachtnemer het recht van de kosten te vorderen die Opdrachtnemer heeft gemaakt tot dat moment ter voorbereiding en uitvoering van de Detacheringovereenkomst, alsmede de kosten en schade die Opdrachtnemer lijdt als gevolg van deze opzegging.

Artikel 14 Onmiddellijke beëindiging van de Detacheringovereenkomst
14.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever hebben het recht de Detacheringovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de andere partij haar wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Detacheringovereenkomst niet nakomt, en, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld haar verzuim niet heeft gezuiverd binnen een daartoe gestelde redelijke termijn na dagtekening van de schriftelijke ingebrekestelling.

14.2 Opdrachtnemer en Opdrachtgever hebben voorts het recht de Detacheringovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, indien de andere partij:

surséance van betaling aanvraagt of indien deze aan haar wordt verleend;
haar eigen faillissement aanvraagt, een derde het faillissement aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard; wordt ontbonden of geliquideerd of daartoe een aanvraag voor wordt ingediend; op een aanmerkelijk deel van haar bezitting executoriaal beslag wordt gelegd, dan wel conservatoir beslag en dit beslag niet binnen veertien (14) dagen na beslaglegging wordt opgeheven.

14.3 In de lid 1 en 2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen die Opdrachtnemer op de Opdrachtgever mocht hebben terstond volledig opeisbaar. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder meer gederfde winst en gemaakte kosten, die Opdrachtnemer ten gevolge van de beëindiging lijdt en gaat lijden.

Artikel 15 Vervanging / beëindiging werkzaamheden Professional
15.1 Het is Opdrachtnemer toegestaan een andere Professional in te zetten dan diegene die de werkzaamheden uitvoert of gaat uitvoeren.

15.2 Indien de Professional minder dan vier (4) weken arbeidsongeschikt is, is Opdrachtnemer niet gehouden tot onmiddellijke vervanging van de Professional. Indien de Professional langer dan vier (4) weken arbeidsongeschikt is, spant Opdrachtnemer zich in om in overleg met Opdrachtgever een passende oplossing te vinden. Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer geen passende oplossing gevonden kan worden, heeft Opdrachtnemer het recht de Detacheringovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

15.3 Ingeval van schorsing, non-actiefstelling, of andere vorm van verhindering van Professional, heeft Opdrachtnemer het recht de Detacheringovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Indien deze situatie zich voordoet heeft Opdrachtnemer tevens de mogelijk – naar eigen keuze – zich in te spannen een geschikte vervangende Professional te vinden.

15.4 Indien de arbeidsrelatie tussen Opdrachtnemer en de Professional wordt beëindigd, heeft de Opdrachtnemer het recht de Detacheringovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Indien deze situatie zich voordoet heeft Opdrachtnemer tevens de mogelijkheid – naar eigen keuze – zich in te spannen een geschikte vervangende Professional te vinden.

15.5 In de situaties zoals omschreven in de artikel 15 lid 2, 3 en 4 vindt afrekening plaats op basis van de gewerkte uren en de gemaakte on- en reiskosten tot de dag waarop de Professional werkzaamheden heeft verricht.

Artikel 16 Vergoeding
16.1 Alle door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW), reiskosten en onkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen in de Detacheringovereenkomst.

16.2 Het uurtarief is vermeld in de Detacheringovereenkomst en geldt uitsluitend voor de in de Detacheringovereenkomst genoemde Professional(s).

16.3 Het in de Detacheringovereenkomst genoemde uurtarief is onder andere gebaseerd op de informatie over de werkzaamheden die Opdrachtgever heeft gegeven. Indien op enig moment wordt vastgesteld dat de Professional in werkelijkheid werkzaamheden uitvoert die een hoger uurtarief verantwoorden, dan is Opdrachtnemer gerechtigd het uurtarief te corrigeren. In dat geval is Opdrachtgever het gecorrigeerde uurtarief aan Opdrachtnemer verschuldigd vanaf het moment dat de werkzaamheden zijn aangepast.

16.4 Het in de Detacheringovereenkomst genoemde uurtarief geldt voor het kalenderjaar waarin de Opdracht door Opdrachtgever is aanvaard. Opdrachtnemer heeft het recht prijsstijgingen die het gevolg zijn van (semi)overheidsmaatregelen aan Opdrachtgever door te berekenen met ingang van het tijdstip van die wijziging(en). Opdrachtnemer heeft het recht prijsstijgingen die het gevolg zijn van de loonkostenontwikkeling bij Opdrachtnemer jaarlijks per 1 januari aan Opdrachtgever door te berekenen.

16.5 Indien de Professional het aantal overeengekomen werkuren, zoals aangegeven in de Detacheringovereenkomst overschrijdt, worden deze overschrijding aangemerkt als overwerk. Overwerk wordt door Opdrachtnemer conform de volgende tariefopbouw in rekening gebracht bij de Opdrachtgever: het eerste overuur per dag: honderd procent (100%);
alle daaropvolgende overuren per dag: honderdvijfentwintig procent (125%).

16.6 Indien de Professional werkzaamheden verricht op zaterdagen, zondagen en/of feestdagen worden de uren die de Professional op deze dagen heeft gewerkt conform de volgende tariefopbouw in rekening gebracht bij de Opdrachtgever:

Zaterdag: honderdvijftig procent (150%);
Zon –en feestdagen: tweehonderd procent (200%).

Artikel 17 Facturen
17.1 Facturering geschiedt op basis van de door de Professional gewerkte uren.

17.2 De Opdrachtgever is het uurtarief eveneens verschuldigd voor de uren waarop de Professional de werkzaamheden niet heeft kunnen verrichten door een oorzaak die – als de Opdrachtgever de werkgever van de Professional zou zijn geweest – op grond van artikel 7:628 BW in redelijkheid voor rekening van Opdrachtgever behoort te komen.

17.3 De facturen worden op twee vaste tijdstippen per maand achteraf aan Opdrachtgever toegestuurd, te weten: aan het begin van de maand en halverwege de maand.

17.4 De hoeveelheid uren die voor de Professional in rekening worden gebracht, worden door Opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van de door de Opdrachtgever voor akkoord getekende urenstaten, welke de Opdrachtgever binden.

17.5 De Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat urenstaten het juiste aantal gewerkte (over)uren vermelden. Door ondertekening van de urenstaat verklaart de Opdrachtgever zich tevens akkoord met de het functioneren van de Professional en met de door de Professional verrichtte werkzaamheden, voor de periode waar de betreffende urenstaat betrekking op heeft.

17.6 Indien de Opdrachtgever weigert de urenstaat van de Professional voor akkoord te tekenen en/of niet binnen veertien (14) dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een – naar zijn mening correct ingevulde – urenstaat aan Opdrachtnemer verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht het aantal door de Professional gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Professional dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsduur van de Professional.

Artikel 18 Afdracht sociale premies en belastingen
18.1 Opdrachtnemer staat jegens Opdrachtgever in voor de naleving van de sociale verzekeringswetten en belastingwetten ten aanzien van de Professional die betrokken is (geweest) bij de werkzaamheden, zoals genoemd in de Detacheringovereenkomst.

18.2 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen en/of naheffingen van sociale lasten en/of belastingen met betrekking tot de Professional die betrokken is (geweest) bij de werkzaamheden, zoals genoemd in de Detacheringovereenkomst.

18.3 Op verzoek van Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer schriftelijk bewijs van de afdracht van belastingen en sociale premies ten aanzien van de Professional die betrokken is (geweest) bij de werkzaamheden, zoals genoemd in de Detacheringovereenkomst.

Artikel 19 Garantie / veiligheid / vrijwaring
19.1 Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee zij de Professional werkzaamheden laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de Professional zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Professional bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin van het woord schade lijdt.

19.2 De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 7:658 BW (in het bijzonder artikel 7:658 lid 4 BW) alsmede met de verplichtingen die voor haar voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet ten opzichte van de Professional. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen op deze bepalingen gebaseerde vorderingen of aanspraken van de Professional op Opdrachtnemer.

19.3 De Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer en ook aan de Professional voor aanvang van de werkzaamheden informatie over de van de Professional verlangde beroepskwalificatie, alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.

19.4 Indien de Professional een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, stelt de Opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte en zorgt ervoor dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.

19.5 De Opdrachtgever vergoedt aan de Professional alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Professional in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat zij de hiervoor in lid 1, 2, 3 en 4 genoemde verplichtingen geheel is nagekomen óf dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Professional. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken.

19.6 De Opdrachtgever vergoedt aan de Professional alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Professional lijdt doordat aan de Professional toebehorende en door hem in het kader van de te verrichten werkzaamheden gebezigde zaak, is beschadigd of teniet is gegaan. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken.

Artikel 20 Aansprakelijkheid
20.1De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer ter zake van ieder Detacheringovereenkomst is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering(en) van Opdrachtnemer wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de vergoeding van de directe schade beperkt tot maximaal vijftig procent (50%) van de op dat moment op grond van de Detacheringovereenkomst aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen exclusief BTW., waarbij maximaal wordt uitgegaan van de netto factuurwaarde, te rekenen over de periode van de laatste zes (6) kalender maanden.

20.2 Het in lid 1 bedoelde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en slechts voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

20.3 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste omzet, is nadrukkelijk uitgesloten.

20.4 Betaalde schadevergoedingen strekken steeds in mindering op eventuele verplichtingen uit ongedaanmakingsverbintenissen als bedoeld in artikel 6:271 BW.

20.5 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Detacheringovereenkomst kan slechts ontstaan indien en wanneer Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming is gesteld en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die Opdrachtnemer in staat stelt adequaat te reageren.

20.6 Opdrachtnemer is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en verliezen die Professional toebrengt aan de Opdrachtgever of aan derden.

20.7 Opdrachtnemer is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de Professional is aangegaan met of die voor hem zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden.

20.8 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Opdrachtnemer als werkgever van de Professional – rechtstreeks of onrechtstreeks – voortvloeiende uit schaden en verliezen die de Professional toebrengt aan de Opdrachtgever of aan derden of uit verbintenissen die de Professional is aangegaan met of voor hem zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden.

Artikel 21 Overnemen Professionals
21.1 Het is de Opdrachtgever en aan Opdrachtgever gelieerde en/of groep vennootschappen binnen een periode van twaalf (12) maanden na (schriftelijke) presentatie van een Kandidaat door Opdrachtnemer niet toegestaan rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook met de Kandidaat aan te gaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

21.2 Het is de Opdrachtgever en aan Opdrachtgever gelieerde en/of groep vennootschappen tijdens de Detacheringovereenkomst en gedurende een periode van twaalf (12) maanden na afloop van de Detacheringovereenkomst niet toegestaan met de Professional rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

21.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om aan de in lid 1 en 2 bedoelde toestemming voorwaarden te verbinden.

Artikel 22 Boetebeding
22.1 Indien de Opdrachtgever het in de artikelen 11.6 en 21 bepaalde overtreedt en/of niet nakomt, verbeurt zij aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete ten bedrage van tienduizend euro (€ 10.000) voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van duizend euro (€ 1.000) voor iedere dag – ongeacht of hierop gebruikelijk wordt gewerkt of niet –dat de overtreding/niet-nakoming voortduurt. De boete laat onverminderd het recht van Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.

Hoofdstuk 3, Werving & selectie

De in dit hoofdstuk “Werving & selectie” vermelde bepalingen zijn, naast de “Algemene Bepalingen”, van toepassing op de werving- en selectiediensten van Opdrachtnemer.

Artikel 23 Opdracht
23.1 De wijze van uitvoering van de Opdracht, alsmede de duur van Opdracht staat omschreven in de Opdrachtbevestiging en/of de offerte.

23.2 Bij het starten met de uitvoering van de Opdracht neemt Opdrachtnemer een inspanningsverplichting op zich. Een voordracht van een Kandidaat komt tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap.

23.3 De Kandidaat wordt door de Opdrachtnemer geselecteerd enerzijds aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte wensen omtrent diens hoedanigheden en kundigheden en verstrekte inlichtingen betreffende de aard van de functie en anderzijds aan de hand van de bij Opdrachtnemer bekende hoedanigheden en kundigheden van de kandidaten.

23.4 Inlichtingen die door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, worden als juist aanvaard.

23.5 Zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, mag Opdrachtgever op geen enkele manier direct of indirect gegevens over kandidaten aan derden verstrekken.

23.6 De Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een Kandidaat.

23.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de Kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of de verwachtingen van de Opdrachtgever.

Artikel 24 Honorarium
24.1 Het honorarium voor het bemiddelen van een Kandidaat op basis van de Opdracht is het in de Opdrachtbevestiging of de offerte genoemde percentage van het met de Kandidaat overeengekomen bruto jaarinkomen, uitgaande van een fulltime dienstverband. Het honorarium wordt in rekening gebracht indien een arbeidsrelatie van welke aard dan ook tot stand komt tussen de Kandidaat en Opdrachtgever. Tot het bruto jaarinkomen worden tevens gerekend: vakantietoeslag, dertiende (13e) maand en gratificaties of andere (bruto)uitkeringen die aan winst of omzet gerelateerd zijn en die tot een reëel haalbaar bestanddeel van het inkomen gerekend kunnen worden. Indien een arbeidsrelatie van welke aard dan ook tot stand komt voor een periode van korter dan een jaar, wordt uitgegaan van het bruto jaarsalaris gebaseerd op een fulltime dienstverband dat de Kandidaat zou hebben verdiend indien een arbeidsrelatie voor de duur van een jaar zou zijn aangegaan.

24.2 In het geval dat met meer dan één van de door Opdrachtnemer voorgedragen kandidaten een arbeidsverhouding van welke aard dan ook tot stand komt, is Opdrachtnemer gerechtigd per Kandidaat het volledige honorarium conform lid 1 in rekening te brengen.

24.3 De Opdrachtgever is het honorarium tevens aan Opdrachtnemer verschuldigd indien zij, ondanks het bepaalde in artikel 23.5, via een derde (waaronder begrepen groep en/of gelieerde vennootschappen) een arbeidsverhouding van welke aard dan ook met de geworven en/of geselecteerde en/of geïntroduceerde Kandidaat aangaat, of deze Kandidaat rechtstreeks of via een derde (waaronder begrepen groep en/of gelieerde vennootschappen) werkzaamheden laat verrichten. Dit artikel laat onverminderd het recht van Opdrachtnemer om aanvullend volledige schadevergoeding te vorderen wegens overtreding van het bepaalde in artikel 23.5.

24.4 Door derden aan Opdrachtnemer in rekening gebrachte kosten, die voortvloeien uit de Opdracht, zijn geheel voor rekening van Opdrachtgever.

24.5 De in het vorige lid genoemde kosten omvatten met name doch niet uitsluitend: reis- en verblijfkosten van kandidaten, kosten van advertenties, kosten van psychologische onderzoeken of andere potentieel beoordelingen.

24.6 Indien de arbeidsrelatie tussen Opdrachtgever en de Kandidaat binnen twee (2) maanden wordt beëindigd, verplicht Opdrachtnemer zich de Opdracht opnieuw uit te voeren, tenzij:

Opdrachtgever verzuimt binnen zeven (7) dagen na opzegging door de Kandidaat, Opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen;
de opzegging het gevolg is van wijzigen of niet nakomen van de arbeidsovereenkomst of de afspraken door Opdrachtgever;
de beëindiging het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname;
Opdrachtgever niet alle door Opdrachtnemer gefactureerde bedragen voldaan heeft;
de voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden beschreven niet door Opdrachtgever zijn nagekomen. Opdrachtnemer is bij het opnieuw uitvoeren van de Opdracht enkel gerechtigd tot het in rekening brengen van de kosten als omschreven in lid 4.

Artikel 25 Beëindiging Opdracht
25.1 Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd de Opdracht voortijdig te beëindigen zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade die daaruit voortvloeit voor de Opdrachtgever.

Artikel 26 Aansprakelijkheid
26.1 De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer ter zake van iedere Opdracht is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering(en) van Opdrachtnemer wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de vergoeding van de directe schade beperkt tot maximaal vijftig procent (50%) van het honorarium dat in rekening is of zou zijn gebracht.

26.2 Het in lid 1 bedoelde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en slechts voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

26.3 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, is nadrukkelijk uitgesloten.

26.4 Betaalde schadevergoedingen strekken steeds in mindering st op eventuele verplichtingen uit ongedaanmakingsverbintenissen als bedoeld in artikel 6:271 BW.

26.5 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Opdracht kan slechts ontstaan indien en wanneer Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming is gesteld en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die Opdrachtnemer in staat stelt adequaat te reageren.

26.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schaden en verliezen toegebracht door een geworven en/of geselecteerde en/of geïntroduceerde en/of gekozen Kandidaat aan Opdrachtgever en/of derden.

Artikel 27 Aangaan van een arbeidsverhouding met de Kandidaat
27.1 Indien Opdrachtgever een door Opdrachtnemer geworven en/of geselecteerde en/of geïntroduceerde Kandidaat niet uitnodigt, dan wel afwijst en vervolgens binnen een periode van achttien (18) maanden daarna alsnog rechtstreeks of via een derde (waaronder begrepen groep en/of gelieerde vennootschappen) een arbeidsovereenkomst met deze Kandidaat aangaat of de Kandidaat rechtstreeks of via een derde (waaronder begrepen groep en/of gelieerde vennootschappen) werkzaamheden laat verrichten, ondanks het bepaalde in artikel 23.5, dan is de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete die gelijk is aan het honorarium die op het moment van het aangaan van de arbeidsverhouding dan wel start van de werkzaamheden voor de Kandidaat zou gelden. Dit artikel laat onverminderd het recht van Opdrachtnemer om aanvullend volledige schadevergoeding te vorderen wegens overtreding van het bepaalde in artikel 23.5.

27.2 Indien Opdrachtgever een door Opdrachtnemer geïntroduceerde Kandidaat binnen achttien (18) maanden na introductie door Opdrachtnemer, ondanks het bepaalde in artikel 23.5, zelf introduceert bij een derde (waaronder begrepen groep en/of gelieerde vennootschappen) en deze introductie resulteert in een arbeidsovereenkomst tussen de Kandidaat en die derde, dan wel de Kandidaat werkzaamheden voor die derde (waaronder begrepen groep en/of gelieerde vennootschappen) gaat verrichten, dan is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete die gelijk is aan het honorarium die op het moment van het aangaan van de arbeidsverhouding dan wel start van de werkzaamheden voor de Kandidaat zou gelden. Dit artikel laat onverminderd het recht van Opdrachtnemer om aanvullend volledige schadevergoeding te vorderen wegens overtreding van het bepaalde in artikel 23.5.

Laten we samenwerken...

In elk hoogtechnologisch bedrijf of onderneming maken mensen het verschil. DC People is in staat om voor jouw bedrijf heel gericht de juiste mensen te vinden, op te leiden en plaatsen en zo bij te dragen aan het succes van de onderneming.